Opi Soittamaan Harmonikkaa!


Kehitysprojektit


Harmonikkakoulu  osallistuu Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukemaan  Osaava-ohjelman mukaiseen
Keravan Kaupungin opetustoimen opettajien henkilöstökoulutukseen, ONNI työparitoimintaan 2015-2017 .
Se on lähikoulutusmalli, jossa koulutus tapahtuu luokassa opettajan ja taideopettajan yhteistyönä 
ja integroituu opetussuunnitelmaan. 

Keväällä 2017 käynnistyy uusi kehityshanke esiopetuksen kanssa.

Tiivistelmät hankkeiden 2015 hankkeista:


Kotouttamista musiikin tuella
opettaja Anne Alatalo Sompion päiväkoti, esiopetus
muusikko Timo Jauhiainen Harmonikkakoulu Timo Jauhiainen

Luotiin konsepti, jolla musiikin avulla edesautetaan maahanmuuttajalasten
kotouttamista. Musiikkina käytettiin kotoutettavan lapsen kotimaan lastenlauluja.

Lauluista tehtiin näytelmä, joka suunniteltiin ja esitettiin lasten toimesta.
Laulut käännettiin suomeksi ja harjoiteltiin molemmilla kielillä.

”Konsepti on toimiva ja helppo toteuttaa.Sen avulla saavutetaan ennalta asetettu
tavoite. Maahanmuuttajalapsi kokee olevansa hetken positiivisesti esillä ja hänestä
ollaan aidosti kiinnostuneita. Samanaikaisesti muut lapset oppivat maahanmuuttajalapsen
kulttuuria mielenkiintoisella ja mieleen positiivisesti painuvalla tavalla. ”

”Syntyi aivan uusi ja ennen tuntematon työtapa. Musiikki on kaikille yhteistä, ja se
on avain toisen kulttuuriin ja kieleen. ”

”Kun yhdistää molempien pitkäaikaisen,monipuolisen ja erilaisen osaamisen, voi
yhdessä syntyä aivan uusia näkökulmia kasvatukseen ja sitä kautta jotain aivan
uutta ja hyödyllistä.”

Vuorovaikutuksen opetteleminen musiikin tuella
opettaja Leena Lehtimäki Kalevan koulu
muusikko Timo Jauhiainen Harmonikkakoulu Timo Jauhiainen


Projektin tavoitteena oli luoda toimiva konsepti oppilaiden vuorovaikutustaitojen
kehittämisen tueksi. Konseptin eräänä kriteerinä oli helppo monistettavuus
ja luontevuus koulun normaalin opetukseen.

Työ osoitti, että oikeilla jäljillä oltiin, mutta kehitettävää jäi vielä. Tarvittaisiin vielä ainakin toinen 
parannettu kierros, jotta voitaisiin todentaa toimiva konsepti. Vuorovaikutustaidoilla ja korostetusti
taidolla kuunnella ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys oppilaan toimintakyvylle
ja hyvinvoinnille.

Kyky kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä
kuuluu hyvään vuorovaikutukseen jakulttuuriseen osaamiseen. Myönteisten
ihmissuhteiden luominen ja haastavien tilanteiden ratkaiseminen edellyttävät
yhteistyötaitoja.

”Työparityöskentelyssä korostuu myös aikuisten
välinen vuorovaikutus, joka toimii mallina oppilaille.

Tarkempaa tietoa Osaava-hankeesta ja Onni-työparitoiminnasta on osoitteessa

http://osaava-kerava.purot.net/